Общи условия на промокод кампания

„Направи поръчка & Спечели от Alleop“
S
Написана от Svetoslava
Обновена преди 1 година

1.Общи разпоредби.

1.1. Настоящата онлайн активност „Направи поръчка & Спечели от Alleop“, наричана накратко „Играта“, се организира и провежда от "Алеоп" ЕООД, ЕИК: 205723701, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1151, вилна зона Врана-Лозен триъгълника, ул. "Лозен" 6, наричан накратко „Организатор“

1.2. Играта се организира и провежда за период от 28.02.23 г. до 23:59ч. на 31.05.23 г.

1.3. Участвайки в Играта, участниците задължително приемат настоящите Общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби.

1.4. Участието в Играта е обвързано с покупка на продукт.

1.5. Със записването за участие в играта участникът се съгласява неговите контактни данни да бъдат използвани за маркетингови и рекламни цели, изпращане на търговски оферти (кратки текстови съобщения, лични cъoбщeния и ел. писма).

2. Право на участие в Играта.

2.1. С изключение на изрично посочените в т. 2.2. от Общите условия, право на участие в „Играта“ имат всички потребители, без значение дали са пазарували от Alleop досега или не.

2.2. В Играта нямат право да участват:

А) Юридически лица или организации, независимо от техния характер, форма и стопанска цел.

Б) Физически лица, ненавършили 16-годишна възраст.

3. Механизъм на Играта.

3.1. За да се включи в Играта всеки участник следва да:

3.1.1. Посети онлайн магазина

3.1.2. Направи поръчка, използвайки 1 от 2-та промоционални кода /10******PLS, 20******PLS /. Промокод 10******PLS е валиден за всички вече намалени продукти, предлагани от Alleop и дава 10% допълнителна отстъпка. Промокод 20******PLS е валиден за всички ненамалени продукти, предлагани от Alleop и дава 20% отстъпка. Ваучерите не могат да бъдат използвани за продукти в следните категории: Големи електроуреди, Телевизори, Екшън Камери и Преносими тонколони, Инструменти и машини, Монитори, Климатици. Валидността им е до 31.05.2023 /вкл./ и важат еднократно. 

За валидно се счита единствено това участие, изпълнило всички условия, поместени в т.3.1.1. и 3.1.2.

3.2. Участие заявява всеки потребител, има желание да се включи, изпълнявайки условието от точка 3.1.

3.3. Всеки участник има право на максимум 2 участия в „Играта“.

3.4. За успешно регистриран участник се счита този потребител, изпълнил описаното в т.3.1.

3.5. За валидни ще се считат регистрации, направени в обявения в т.1.2. период.

4. Награда.

4.1. Наградите в „Играта“ ще бъдат:

  • 1 брой Планетарен миксер Techwood TRO-1055
  • 10 ваучера за безплатна доставка

4.2. Печелившите участници се определят на случаен принцип, чрез софтуер за разбъркване на участващите в играта.

4.3. Наградата не може да бъде заменяна с продукти или услуги, различни от посоченото в т. 4.1.

4.4. Печелившият yчacтник ще бъде известен чpeз персонално съобщение на имейл адреса, който е предоставил в своята поръчка. Той e длъжен в срок от 5 дни да се свърже с Организатора, за да се уточнят данните за получаването на обявената в т.4.1 Награда.

4.5. Правото за получаване на Наградата е персонално и не може да бъде преотстъпвано на трети лица.

4.6. Участник, непотърсил спечелената Награда в срока, упоменат в т.4.4, считано от датата на изпращане на имейла, губи правото да я получи.

4.7. При възникване на ситуация от т. 4.6. Организаторът си запазва правото да предостави наградата на друг, впоследствие изтеглен участник, който отговаря на Условията за участие в Играта.

4.8. Печелившите участници ще бъдат обявени в 18:00 ч. на 05.06.2023 г. чрез пост на Facebook страницата на Alleop - https://www.facebook.com/alleop.bg/

5. Права и задължения на Организатора.

5.1. Организаторът се задължава да предостави Наградата на подадения от печелившия участник личен адрес, след потвърждението му от страна на печелившия.

5.2. Организаторът има право да дисквалифицира участници по правилата на настоящите общи условия без допълнително уведомление.

5.3. В сила от 01.01.2017г. е промяна в законодателната рамка за получаването на награди от игри със стойност над 30лв. Тя следва да се декларира от спечелилия, което означава, че организаторът е задължен да изготви служебна бележка за стойността на наградата. Организаторът се задължава, заедно с всяка награда с пазарна стойност над 30 лева, да осигури и предостави на участник, който е спечелил награда на стойност над 30 лева, удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилите награда могат да ползват удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

6. Публичност и лични данни.

6.1. С участието в настоящата Игра, участниците се съгласяват, в случай на спечелване на награда, тeхнитe имена и имейл адреси да бъдат публикувани в блог статия на сайта на https://alleop.bg/

Участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да се свържат с тях на предоставените от тях данни с цел известяване за спечелването на наградата, уточняване на получаването на наградата.

6.2. Организаторът полага дължимата грижа, събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, както и всички разпоредби свързани с GDPR (General Data Processing Regulation).

6.3. Организаторът отговаря за защита на информацията на Участниците, станала им известна по повод на играта, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

7. Отговорност.

7.1. Организаторът не носи отговорност за недоставена награда, поради некоректно посочени данни от участникът, обявен за печеливш.

7.2. Всеки от участниците носи персонална отговорност за съдържанието на своите данни, попълнени във формата за регистрация, които се изпращат до Организатора.

8. Прекратяване на Играта.

8.1. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите "Официални условия и правила", в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на "Официалните условия и правила" от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

Успех!

Екипът на Alleop :)

Откри ли информацията, от която имаше нужда?