Общи условия за отпускане на онлайн потребителски кредит в евро или лева от Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД

(или по-долу „УКФ“) (наричани по-нататък „Общите условия“)
S
Написана от Svetoslava
Обновена преди 4 години

Чл.1. Общи положения.

Тези Общи условия регламентират общите правила, при които „УниКредит Кънсюмър Файненсинг” ЕАД, с ЕИК 175070632, сключва договори с потребители за предоставяне на кредити чрез средства за комуникация от разстояние. Настоящите Общи условия са неразделна част от договорите за кредит, за които същите са приложими.

Чл.1.1. Приложимост.

(1) Настоящите Общи условия се прилагат и представляват неразделна част от Договорите за кредит между УКФ и Потребителите и Поръчителите, за отпусканите потребителски Кредити, попадащи в приложното поле на Закона за потребителския кредит, по които са приложими кумулативно следните условия:
а/ Кредитът се отпуска в български лева;
б/ Уговорената между УКФ и Потребителя възнаградителна лихва за ползването на Кредит (Лихвата) е определена на база фиксиран лихвен процент.
в) Кредитът по тези Общи условия се отпуска като Стоков кредит - Кредит, който може да се отпусне на Потребители с цел закупуване на една или повече стоки от Онлайн магазини . За целите и по смисъла на тези Общи условия „Онлайн магазин” ще означава администираната и притежавана от трето независимо от УКФ лице – Търговец, платформа за онлайн продажби на стоки, даваща възможност да се правят поръчки за доставка на стока от потребител и/или да се сключи договор за продажба на стоката чрез използване на едно или повече среддства за комуникация от разстояние. Онлайн магазинът ще представялява онлайн място за търговия по смисъла на Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година.
г/ Договорът за потребителски кредит се сключва чрез използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние, в това число чрез използване техническата свързаност между Онлайн магазина и електронната платформа на УКФ.
(2) За избягване на всякакво съмнение, договорът, сключен между УКФ и Потребителя за отпускане на потребителски кредит при условията на ал.1 от този чл.1, е единно и неделимо цяло, съставено от тези Общи условия и инидивидуалната част на Договора. Обозначаването в тези Общи условия на индивидуалната част на договора като „Договора” и/или „Договора за кредит” се прави само и единствено за отграничаване на общите условия и индивидуално уговореното между страните (по смисъла на чл.16 от ЗЗД и чл.298 от ТЗ).

Чл. 2. Сключване на Договора.

(1) Договорът за кредит се сключва между УКФ и Потребителя като договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние, чрез организираната от УКФ система за предоставяне на потребителски кредити от разстояние, включително, но неизчерпателно чрез използване на следните средства за комуникация от разстояние:
а/ електронната платформа за потребителски кредити на УКФ „Смарт УКФ” (Системата), достъпна за Потребителя чрез осигурена свързаност със съответния интернет сайт на Търговеца;
б/ електронната поща (e-mail адрес) на УКФ [email protected], която е технически свъзрана и неразделна част от Системата;
в/ електронната поща на Потребителя, която същият посочва в искането за Кредит rи в Договора за кредит;
г/ Онлайн магазина на съответния Търговец, с осигурена техническа свързаност към Системата.
д/ мобилна услуга за кратки съобщения (SMS);
е/ интернет
ж/ персонален компютър, таблет, мобилен телефон и/или всяко друго стационарно или преносимо устройство, даващо възможност да се осъществява електронна комуникация.
з/ телефон
(2) Договорът се сключва в писмена форма, на траен носител, под формата на електронен документ. За избягване на всякакво съмнение трайният носител, на който се съхранява екземплярът от Договора за Потребителя, е електронната поща на Потребитля, посочена от същия в искането за Кредит и Договора за Кредит и/или хард диска на компютъра и/или техническата памет на съответното устройство на Потребителя и/или изнесена памет (клауд) под контрола на Потребителя, на които се пази електронната поща на Потребителя.
(3) Когато въз основа на извършена проверка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвана в Република България, за оценка на кредитоспособността на Потребителите, УКФ откаже да предостави Кредит, УКФ е длъжно да уведоми незабавно и безвъзмездно Потребителя за резултата от извършената проверка и за сведенията за Потребителя, съдържащи се в регистъра. В този случай уведомлението се изпраща до посочената от Потребителя електронна поща.
(4) Сключването на Договора за кредит се извършва при условията и по реда на тези Общи условия и в съгласие със Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Закона за потребителския кредит (ЗПК), Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) и всички други относими норми на действащото българско законодателство.

Сключването се извършва при спазване на следната процедура:

1. Отпускането на Кредита става по инициатива на Потребителя, като Потребителят подава искане за Кредит чрез Онлайн магазина на Търговеца. Потребителят генерира искането за Кредит след като избере съответната Стока, която иска да финансира с Кредита, от Онлайн магазина на Търговеца. В искането за Кредит Потребителят избира и изчерпателно посочва желаните финансови параметри на Кредита, съобразно зададените опции. При попълване на искането за Кредит, Потребителят предоставя изискваните за целите на обработка на искането и сключване на Договор лични данни, в това число три имена, адрес, телефон и електронна поща за връзка. УКФ осгурява надлежна техническа свързаност между Системата и Онлайн магазина, за надлежно администриране и обработване на исканията за Кредит.

2. Системата генерира и изпраща на посочения от Потребителя мобилен телефонен номер SMS, съдържащ генерирания от Системата индивидуален персонален идентификационен код (ПИК). Изрично се уговаря, че въвеждането на ПИК и верифицирането със стъпка „Напред” от Потребителя ще се счита за подписано волеизявление на Потребителя, с което последният изразява съгласие за обработка на личните му данни съобразно чл.8 от тези Общи условия.

3. След въвеждане на ПИК, Потребителят попълва допълнителна електронна форма съобразно зададените от Системата стъпки и със съответния бутон за потвърждение подава искането за Кредит, в която дава информация относно: адреса на своята електронна поща (e-mail адрес), допълнителен телефон за връзка, информация за своята заетост и доходи, информация за настоящ адрес и друга информация. След получаване на искането за Кредит, УКФ изпраща на посочената електронна поща на Потребителя преддоговорна информация под формата на Стандартен европейски формуляр, в съгласие с изискванията на чл.5 от ЗПК във вр. с чл. 8 от ЗПФУР.

4. При одобрение на искането за Кредит на Потребителя, УКФ изпраща на Потребителя SMS с известие, че Потребителят е одобрен за получаване на Кредит, и електронно писмо, с приложен към електронното писмо Договор за кредит и тези Общи условия във формат pdf. В посоченото електронно писмо УКФ изпраща на Потребителя генериран от Системата линк за потвърждение и активация на Договора. Изпращането на посочения SMS и електронно писмо, с приложени към електронното писмо Договор за кредит и тези Общи условия, представлява подписано от УКФ волеизявление с предложение към Потребителя за сключване на Договор за кредит при условията описани в приложения Договор за кредит и при настоящите Общи условия.

5. Договорът за кредит се смята сключен в момента, в който Потребителят потвърждава и активира линка за потвърждение и активация, изпратен му от УКФ с електронното писмо по чл.2, ал.4, т.4 от тези Общи условия, и електронното известие за активацията на линка достигне до Системата на УКФ. Изрично се уговаря, че активирането на изпратения линк от Потребителя има значението на електронно подписано по смисъла на чл.13, ал.1 от ЗЕДЕП волеизявление на Потребителя за приемане на предлежението за сключване на Договора за кредит и потвърждаване на тези Общи условия. Посоченото волеизявление на Потребителя ще бъде обективирано и чрез съответния технически запис в Системата, създаван автоматично при активиране на линка от Потребителя.

6. УКФ и Потребителят се съгласяват и договарят, че полаганите по реда на чл.2, ал.4, т.2 и чл.2, ал.4, т.5 електронни подписи на Потребителя и на УКФ, заместват собственоръчно поставени такива в отношенията помежду им. 7. УКФ изрично предупреждава Потребителя, че линкът за активация по чл.2, ал.4, т.5 от тези Общи условия има срок на валидност 72 часа, след изтичане на който Договорът за кредит не може да бъде сключен без да се направи ново Искане.

(5) За целите на оценка кредитоспособността на Потребителя и верификация на неговата самоличност, УКФ има право, чрез свои служители и представители, да осъществява контакт с Потребителя и по телефон, до предоставения от Потребителя телефонен номер. УКФ се задължава да осигури така, че неговите представители да се легитимират надлежно пред Потребителя и да изяснят целта на обаждането. Отказът на Потребителя да предостави исканата информация би могъл да доведе до отказ на УКФ за предоставяне на Кредит.

(6) В случай че при попълване на искането за Кредит Потребителят предостави неверни данни, в зависимост от момента на узнаване на този факт, УКФ има право или да откаже сключването на Договор и предоставянето на Кредит, или да прекрати Договора (ако такъв е сключен) с писмено известие с незабавно действие и да поиска предсрочно връщане на сумата на Кредита, заедно с всички такси, разходи и начислени лихви.

Чл. 3. Задължения на Потребителя.

(1) Потребителят се задължава да върне на УКФ цялата договорена сума по отпуснатия Кредит, заедно с Лихвите и разноските по него, в сроковете и при условията, указани в Договора на вноски, броят, размерът и падежите на които се посочват в Договора. За заплащането на всяка вноска не е необходимо никакво допълнително предизвестие в тази връзка.
(2) Посоченият в Договора размер на всяка месечна погасителна вноска по отпуснат и усвоен Кредит включва предвидената в Договора съответна част от главницата на отпуснатия Кредит, Лихвата върху нея към момента на предоставяне на Кредита, комисионата/таксата и съответна част от застрахователната премия, в случай че има сключен договор за застраховка. Посочват се също и падежът на изискуемост и погасяване на всяка една от вноските.
(3) Когато Кредитът е предоставен за закупуване на стока, избрана от Потребителя (Стоков кредит), Потребителят може да избере една от следните възможности:

1. Съгласно чл.27, ал.4 от ЗПК да получи избраната стока от Търговеца след изтичането на 14-дневния срок, в който Потребителят може да се откаже от Кредита; в този случай, ако Потребителят реши да се възползва от правото си на отказ, е достатъчно той само да уведоми за отказа си УКФ в срока и по реда на чл.29, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗПК, без да дължи на УКФ каквито и да било суми или разноски; или

2. Съгласно чл.29 във вр. с чл. 27, ал.6 от ЗПК да получи избраната стока от Търговеца в деня на сключване на този Договор (или в друг момент преди изтичането на 14-дневния срок, в който Потребителят може да се откаже от Кредита); в този случай, ако Потребителят реши да се възползва от правото си на отказ след като е получил стоката от Търговеца той трябва да уведоми за отказа си УКФ в срока и по реда на чл.29, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗПК, както и да му възстанови пълния размер на главницата и да му заплати начислената към момента лихва, в срока, по реда и при условията на чл.29, ал.4 от ЗПК.

Чл. 4. Права на Потребителя.

(1) Потребителят има право при погасяване на главницата по Договора за кредит да получи при поискване и безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на Договора, извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания.
(2) Потребителят има право на извлечение, показващо периодите и условията за плащане на свързаните повтарящи се или еднократни разходи и лихвата, когато те трябва да се заплатят, без погасяване на главницата.
(3) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор за кредит в срок до 14 дни, считано от датата на сключване на Договора за кредит, или датата, на която Потребителят получи условията на Договора, както и законоустановената информация в случаите, когато тази дата е след датата на сключването на Договора. За да упражни правото си на отказ от сключения Договор за кредит, Потребителят е длъжен да уведоми УКФ за отказа от сключения Договор преди изтичането на крайния срок от 14 дни, на хартиен или на друг траен носител, до който УКФ има достъп, по начин, който може да бъде доказан съгласно действащото законодателство и да върне на УКФ получената сума по получения Кредит, и да заплати лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата.
(4) В горепосочената хипотеза Потребителят се задължава да върне на УКФ главницата и да заплати Лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средства по кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по- късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до УКФ за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в Договора лихвен процент
(5) При упражняване на правото си на отказ от Договора за кредит Потребителят не е обвързан от допълнителните услуги, свързани с Договора за кредит, които се предоставят от УКФ или от трето лице въз основа на споразумение между третото лице и УКФ.
(6) Потребителят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по Договора за кредит, отпуснат от УКФ. В този случай той има право на намаляване на общите разходи по кредита, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на Договора.
(7) При предсрочно погасяване на Кредит от страна на Потребителя, УКФ има право на справедливо обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на Кредита. Обезщетението на УКФ е в размер от 1 на сто от предсрочно погасената сума по Кредита, когато оставащият период на Договора за кредит е по-голям от една година. Когато оставащият период на Договора за кредит е по-малък от една година, обезщетението на УКФ е в размер от 0,5 на сто от сумата на предсрочно погасения кредит. УКФ може по изключение да търси и по-голямо обезщетение, при претърпяна загуба от предсрочното погасяване на кредита, превишаваща сумата по предходното изречение.
(8) В случаите по ал. 7 обезщетението на УКФ при предсрочно погасяване на Кредита не може да надвишава размера на лихвата, която Потребителят би платил за периода, обхващащ предсрочното погасяване на Кредита и договорената дата за прекратяване на Договора за кредит.

Чл. 5. Усвояване и погасяване на Кредити. Плащания.

(1) Когато УКФ отпуска Стоков кредит, същият се отпуска за цената на стоката, закупена от Потребителя от Онлайн магазина, при изваждане на първоначалната вноска на Потребителя за цената на съответната стока, ако има такава. В този случай сумата по Кредита се превежда от УКФ директно към съответния Търговец, от който Потребителят закупува стоката, като Кредитът се счита усвоен от Потребителя на датата на заверяването на сметката на съответния Търговец със сумата на отпуснатия Кредит.
(2) Потребителят е длъжен да погасява Кредита само в български лева.
(3) Всички плащания от Потребителя към УКФ следва да се извършват единствено в полза на УКФ. Евентуални плащания в полза на посредници, както и на което и да е неупълномощено по надлежния ред трето лице, не се считат за погасяване на задълженията към УКФ и не намаляват размера на подлежащия на връщане Кредит.
(4) Плащания по Стоков кредит се осъществяват и чрез разплащателна сметка на Потребителя в „Уникредит Булбанк” АД. В случаите, когато това е съществуваща към датата на сключване на Договора за кредит сметка на Потребителя, то той дължи такса за нейното обслужване според Тарифата на УКБ. Дължимата месечна вноска за целия срок на договора за кредит се удържа автоматично, чрез подписано съгласие от страна на Потребителя за директен дебит в полза на УКФ.
(5) Погасяването на Стоков кредит може да се извършва и чрез плащане на каса, което се извършва от Потребителя на касите на „УниКредит Булбанк“ АД и нейните банкови клонове/банкови офиси по банковата сметка на УКФ в „УниКредит Булбанк“ АД, IBAN: BG90 UNCR 7630 101 CLARIMA, BIC код: UNCRBGSF.
(6) Плащането на каса по Договор за кредит ще се извършва като се начислява от „УниКредит Булбанк“ АД такса за погасяване на месечните вноски според Тарифата на УКБ.
(7) Погасяването на Кредита чрез плащане на каса на друга банка, чрез плащане по банков път, когато Потребителят има открита сметка в друга банка, или чрез използване на други способи за плащане, за използването на които се дължи определена такса, може да доведе до допълнителни разходи за Потребителя за извършване на превода на месечните вноски на Кредита в зависимост от тарифата на съответната банка, която обслужва сметката на Потребителя или от тарифата на съответния доставчик на платежна услуга. Такива евентуални разходи не се начисляват и не се покриват от УКФ и са за сметка на Потребителя.
(8) Потребителят дава съгласието си да получава информация за състоянието на кредита си/задължението си към УКФ посредством услугата „БУЛБАНК – Онлайн“/Мобилно банкиране на „УниКредит Булбанк” АД, за ползването на която е подписал договор и общи условия с Банката.

Чл. 6. Отношения с Търговския обект и УКФ.

(1) Спрямо УКФ не могат да бъдат предявявани претенции във връзка с отношенията между Потребителя и Онлайн магазина и/или Търговеца, от които Потребителят е закупил стока със Стоков кредит от УКФ. УКФ не отговаря за договорните отношения между Потребителя и Търговеца във връзка с доставката и/или качеството на стока, закупена от Онлайн магазин със Стоков кредит от УКФ, неизпълнението на които от страна на Търговеца не освобождава Потребителя от задълженията му по Стоковия кредит освен в случаите, визирани в ал. 2 от настоящия член.
(2) Когато при предоставяне на Стоков кредит Потребителят не получи удовлетворение на правата си от Търговеца, поддържащ съответния Онлайн магазин, той има право да предяви претенциите си срещу УКФ.

Право на обезщетение за разликата между договореното и реално доставеното Потребителят има, когато са налице едновременно следните условия:

1. Между УКФ и Търговеца е сключено предварително споразумение, според което кредити за придобиване на предлаганите от Онлайн магазина стоки ще бъдат предоставяни единствено от УКФ;
2. Потребителят е получил Стоков кредит в рамките на споразумението по т. 1;
3. Стоката/услугата, за придобиването на която е получен Стоковият кредит, не е доставена на Потребителя, доставена е частично или не съответства на Договора за продажба, и
4. Потребителят е предявил правото си на обезщетение към Търговеца, но претенциите му не са били удовлетворени.

(3) УКФ се задължава в срок 7 работни дни от сключването на Договора за Стоков кредит, да уведоми съответния Онлайнмагазин за отпускането на Кредита.

Чл. 7. Лихви, такси и комисиони.

(1) За предоставен Кредит от УКФ Потребителят дължи Лихва, месечният размер на която е включен в погасителния план и в Договора. Дължимата Лихва, която е фиксирана за целия срок на Кредита, се начислява от датата на покупката от Онлайн магазина при отпуснат Стоков кредит.
(2) Видът, размерът и действието на дължимите такси, извън Лихвата, се определя в настоящите Общи условия и/или в Договора за кредит.
(3) УКФ може да установява и предоставя определени преференциални условия за ползването на определени кредитни продукти, като всеки Потребител може да се възползва от посочените преференциални условия само доколкото и докато отговаря на изискванията за ползването им и доколкото е договорил ползването им с УКФ. Ако са уговорени преференциални условия, същите се описват в раздел „Преференциални условия” на Договора за кредит.
(4) В случай, че към който и да е момент Потребителят не отговаря или престане да отговаря на изискванията за ползване на преференциалните условия, УКФ има право да приложи спрямо Потребителя други условия по Договора за кредит. В този случай УКФ уведомява Потребителя и Поръчителя по реда на чл.12, ал. 2.

Чл. 8. Лични данни.

 (1) Разпоредбите на този член се отнасят за Потребителя и за всички други лица (Поръчителите), които са подписали Договора.
(2) С подписването на Договора, с което се приемат настоящите Общи условия, Потребителят и Поръчителят дават изричното си съгласие за обработване на техните лични данни, до които УКФ е получило достъп чрез сключването и изпълнението на Договора, с оглед неговото пълно и точно изпълнение, както и за други законни цели, включително, но не само: промоцията на продукти и услуги, предоставяни от УКФ и нейни договорни партньори или от трети лица, за информационни цели, включително и чрез съобщения в пресата, както и за целите на пазарни проучвания или на отчитането на степента на удовлетвореност на клиентите от качеството на предоставяните услуги и провежданата от УКФ дейност.
(3) С приемането на настоящите условия Потребителят и Поръчителят изрично се съгласяват УКФ да събира и да разкрива информация, представляваща лични данни на Потребителя и Поръчителя, на трети лица в случай на просрочие на дължими суми по кредитните правоотношения с УКФ.
(4) УКФ може по всяко време да поиска от Потребителя и Поръчителя да актуализират данните, събрани от УКФ във връзка с вземането на решение за отпускане на Кредита. УКФ може да поиска и допълнителна информация.
(5) УКФ има право да проверява всички данни, предоставени от Потребителя и Поръчителя чрез независими източници, като същите доброволно дават своето изрично съгласие УКФ да използва данните им за осъществяване на проверки на кредитоспособността им, преди предоставянето на каквито и да било услуги, както и във всеки момент от съществуването на договорни правоотношения между Потребителя, Поръчителя и УКФ. С попълването и подписването на Договор за кредит Потребителят и Поръчителят дават своето изрично съгласие на УКФ да проучи тяхното кредитно минало, и настояща кредитоспособност във всички публични и частни бази данни, включително, но не само базите данни на кредитни бюра, държавни органи и банки на територията на Република България и чужбина, както и базите данни на дружествата от Групата на „УниКредит“ („Администраторите на лични данни“). В тази връзка УКФ има право да разкрива на Администраторите на лични данни, личните данни на Потребителя и Поръчителя, предоставени на УКФ. Потребителят и Поръчителят дават своето изрично съгласие за последващото разкриване от Администраторите на лични данни на УКФ на резултатите от проверката, както и на всички лични данни на Потребителя и Поръчителя, събрани от Администраторите на лични данни за целите на Договора. Кредитното досие на Потребителя се съхранява на електронни носители и на хартия.
(6) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят и Поръчителят дават съгласието си „УниКредит Булбанк” АД, като част от банковата група УниКредит, да предоставя на УКФ информация, представляваща или включваща лични данни, както и финансова информация за Потребителя и/или Поръчителя, включително такава, представляваща или включваща банкова тайна, във връзка с кредитните им правоотношения по настоящите Общи условия и Договора за кредит.
(7) С приемането на Общите условия както Потребителят, така и Поръчителят се съгласяват техните лични данни да бъдат използвани за кредитни проверки, електронно или ръчно във връзка с искания/ обезпечавания от същия кредит, а също и при евентуално предоставяне на такива услуги от трети лица и след сключването на договор между тях и УКФ, и дават доброволно съгласието си техните лични данни да бъдат включени в база данни, и да бъдат използвани за или във връзка с анализ на задълженията им, събиране на вземания, предотвратяване на изпиране на пари и финансови измами, а също и управление на сметките им.
(8) Така даденото съгласие, е с цел да позволи на УКФ да проверява кредитоспособността на Потребителя и/или Поръчителя и да удостовери неговите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, като получава справки от регистри на трети страни – частни и държавни Администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, като, но не само: Централния Кредитен Регистър на БНБ, Регистъра на банковите сметки и сейфове на БНБ, Национална Агенция по Приходите, Националния Осигурителен Институт и др., в това число данни за плащаните от него социални осигуровки, данни за трудовите му договори и социално осигурителния му доход, също така да прави запитвания и да получава данни относно гражданската му регистрация от Националната база данни „Население“, лично или чрез трето лице , като тези данни да бъдат обработвани съобразно Глава Шеста от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Съгласието, дадено с приемането на настоящите Общи условия, е с цел да позволи също така на всеки от горепосочените Администратори на лични данни да използва личните данни на Потребителя и/или Поръчителя за подготвянето и предоставянето на упоменатите справки/доклади.
(9) С приемането на Общите условия Потребителят и Поръчителят се съгласяват и изрично упълномощават УКФ да предоставя за целите на оценяване на кредитния риск техните лични и кредитни данни, в това число история по всички открити и закрити Кредити на тяхно име при УКФ, при спазване на чл.2, ал.2, т.2 и 3 от ЗЗЛД на следните категории лица на територията на Република България и извън нея: други финансови институции и кредитни институции.
(10) С приемането на Общите условия Потребителят / Поръчителят, разбира, че има право на достъп до личните си данни, съхранявани от трети страни – Администратори на лични данни, и има право да поиска от УКФ да заличи, коригира или блокира личните му данни, обработването на които не отговаря на законовите изисквания, както и да поиска уведомяване на третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия, съгласно условията и реда, предвидени в Закона за защита на личните данни като част от правата на физическите лица, чиито данни се обработват.
(11) Адресът на УКФ за получаване от Потребителя и Поръчителя на достъп до личните им данни или за изменение и актуализация на личните данни е: ул. „Гюешево“ № 14, гр. София 1303, България. На същия адрес Потребителят или Поръчителят може да получи информация и за адресите на Администраторите на лични данни, които са получили достъп до личните данни на Потребителя и Поръчителя.
(12) С подписването на Договор, Потребителят и Поръчителят се съгласяват с описаната по-горе обработка (вкл. разкриване и ползване) на техните лични данни и потвърждават, че са запознати с факта, че УКФ, както и всеки друг кредитор (както настоящ, така и бъдещ) има законно право и интерес от достъпа до кредитните регистри и история на Потребителя и Поръчителя, за да защити своите интереси, интересите на своите органи на управление и съдружници/акционери, както и с цел обезпечаване на правомерността на своята дейност, съобразно изискванията на закона.
(13) С подписването на Договора Потребителят и Поръчителят се съгласяват техните лични данни да бъдат използвани при извършването на идентификация от страна на УКФ, в случаите на предоставяне от последното на поискано от Потребителя и Поръчителя издаване на документи от страна на УКФ.
(14) Настоящото съгласие е предоставено от Потребителя и/или Поръчителя в резултат на свободната му воля, като същият е наясно, че то се урежда от Закона за защита на личните данни и по-точно от разпоредбите на същия закон, уреждащи: обработването на лични данни на физическите лица, дали изрично своето съгласие; предоставянето на данни и информация от администратора на лицата, за които данните се отнасят, в случаите когато данните са събрани лично от тях; условията и реда за предоставяне на лични данни в държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство, в трета държава. Потребителят и/или Поръчителят е уведомен, че има право да откаже да предостави настоящото съгласие, в който случай искането му за предоставяне на желаната от него услуга може да не бъде изпълнено.
(15) УКФ е регистрирано като администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри“ с идентификационен номер 0036587, съгласно Удостоверение № 36587/01.12.2009 г., подписано от Председателя на Комисия за защита на личните данни.
(16) Като администратор на лични данни, УКФ извършва тяхното обработване в съответствие с принципите за защита на личните данни, а именно: „законосъобразност, добросъвестност и прозрачност”, „ограничение на целите”, „свеждане на данните до минимум”, „точност”, „ограничение на съхранението” и „цялостност и поверителност”, спазвайки задълженията, предвидени в ЗЗЛД, в актовете по неговото прилагане и в приложимото европейско законодателство. При обработването на лични данни, УКФ носи отговорност за спазване на посочените принципи и ще бъде в състояние да докаже това.

 Чл. 9. Разрешение за получаване на SMS съобщения, писма, обаждания, имейли (e-mail) от УКФ или негови партньори.

(1) Потребителят и Поръчителят дават изричното си съгласие УКФ или негови партньори да изпращат на техните мобилни телефони SMS съобщения, както и да получават от УКФ писма, имейли или обаждания, свързани с предлагането на Паричен кредит, Стоков кредит и/или друг вид Кредити и/или други промоционални инициативи, които УКФ или негови партньори могат да предприемат.
(2) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят и Поръчителят дават съгласието си УКФ, като част от банковата група „УниКредит” да предлага на Потребителя, чрез всичките си канали за дистрибуция и начини за контакт, допълнителни финансови и/или банкови услуги на „УниКредит Булбанк” АД, включително, но не само издаване и поддържане на кредитни карти, ипотечни кредити, депозити, търгуване с ценни книжа и други в пълен обем от дейностите по чл.2 от Закона за кредитните институции.

Чл.10. Запис на предоставянето на преддоговорната информация и изявленията на страните.

Потребителят и Поръчителят дават изричното си съгласие преддоговорната информация, както и изявленията, направени чрез телефон, друго средство за гласова комуникация от разстояние, видеовръзка, електронна поща или чрез стъпка в Системата, да се записват от УКФ, като същите ще имат доказателствена сила за установяване на обстоятелствата, съдържащи се в тях доколкото се касаят за отношенията между УКФ и Потребителя и/или Поръчителя във връзка с възникването, съществуването, изпълнението или неизпълнението, погасяването и/или прекратяването на правоотношенията по между им, свързани с предмета на настоящите Общи условия и Договора за кредит.

Чл. 11. Спорове с УКФ.
Подаване на възражения, решаване на спорове и определяне на обезщетения във връзка с жалба на Потребителя:

(1) Потребителят може да изложи своите възражения (по e-mail, по факс, или с подписано писмо на хартиен носител) до централния офис на УКФ или всеки банков клон/офис на „УниКредит Булбанк” АД. УКФ се задължава да се произнесе и да върне писмен отговор до Потребителя, за решението си по постъпилото възражение, в срок до 30 (тридесет) дни от получаването му.
(2) Потребителят има право да подава жалби, свързани с Договора за кредит до Комисията за защита на Потребителите с адрес: гр. София П.К. 1000, пл. „Славейков“ №4 А, ет.3, 4 и 6.
(3) Потребителят има право да сезира помирителните комисии, създадени по реда на Закона за защита на Потребителите, когато са нарушени неговите права и законни интереси. Когато УКФ не се произнесе в срок от 30 дни от получаване на възражението и когато решението на УКФ не удовлетворява Потребителя, спорът може да бъде отнесен за разглеждане от Помирителните комисии, създадени по реда на Закона за защита на потребителите.
(4) Горепосочените производства не препятстват възможността искове или спорове между УКФ и Потребителя и Поръчителя във връзка с договорните им отношения и тези Общи условия да бъдат решавани от компетентния съд. Приложимо е българското законодателство.
(5) При подаване на жалба от страна на Потребителя, свързана с предоставянето на Кредит, УКФ взима решение за изплащане на обезщетение на Потребителя, когато счете за основателна жалбата, като размерът на обезщетението ще бъде определян за всеки отделен случай.

 Чл. 12. Промяна на Общите условия.

(1) Настоящите Общи условия не се ограничават със срок и УКФ има право да ги променя едностранно, когато независещи от УКФ причини налагат това, в това число, когато УКФ е получил изрично предписание/ указание от компетентен регулаторен орган, да промени същите или, когато такава промяна е станала наложителна като резултат от влязло в сила съдебно решение,
(2) Измененията се съобщават на Потребителя и Поръчителя на посочения от Потребителя/ Поръчителя e-mail адрес в Договора или чрез SMS на посочения от Потребителя/ Поръчителя мобилен телефонен номер в Договора, като същият се е съгласил да получава официални изявления от УКФ на този e-mail/ мобилен телефонен номер. Подобни изменения ще се съобщават на Потребителя/ Поръчителя чрез изпращане на съобщение от e-mail адрес на УКФ, който се използва за изпращане и получаване на e-mail съобщения от и до Потребителите/ Поръчителите по реда на тези Общи условия до e-mail адреса на Потребителя/ Поръчителя или чрез изпращане на SMS, до телефонния номер на Потребителя/ Поръчителя, като текстът на изменените Общи условия, се публикува на интернет страницата на УКФ.
(3) УКФ има право да променя настоящите Общи условия и в случаите, непопадащи в обхвата на чл.12, ал.1. В този случай изменените Общи условия се считат за приети, ако Потребителят и/или Поръчителят, в срок от 7 дни след уведомяването си за тях по реда на чл.12, ал.2 от тези Общи условия, се яви в даден банков клон/офис на „УниКредит Булбанк” АД, да посочи, че договорът е сключен в електронна форма, чрез средства за комуникация от разстояние и да изрази писмено си съгласие съгласно чл.11, ал.2 от ЗПК, че се съгласява и приема измененията в Общите условия.
(4) Ако Потребителят и/или Поръчителят не е съгласен с измененията, то същият има право да прекрати Договора си с УКФ, като отправи писмено изявление за това в срок до 7 дни от известето по ал.3 на настояшия член, като в този случай отпуснатият от УКФ на Потребителя Кредит става незабавно изискуем.
(5) В случаите, в които Потребителят не изпрати изявление за прекратяване на Договора и не се яви в срока по реда на чл.12, ал.3 от настоящите Общи условия, се приема, че остават в сила действащите към момента общи условия.

Чл. 13. Забава в плащанията, лихви за забава, прекратяване на кредитните правоотношения.

(1) В случай на забава в плащанията на дължимите от Потребителя и Поръчителя суми, освен договорените лихви, УКФ има право да получи от Потребителя и Поръчителя, при отпуснат Кредит, освен всички просрочени и неизплатени месечни суми, и обезщетение в размер на годишната законна лихва, разделена на 360 дни за всеки ден на забава, изчислена върху просрочената дължима главница. Начисляването на обезщетението по предходното изречение не изключва заплащането на договорената лихва, която се дължи и начислява ежедневно върху просрочената главница за всеки ден забава. Потребителят и Поръчителят ще бъдат задължени с евентуалните разходи за принудителното събиране на дължимите на УКФ суми по законоустановения ред. УКФ може да прехвърли на трето лице събирането на сумите и без предварителното съгласие на Потребителя и Поръчителя.
(2) УКФ има правото да прекрати едностранно кредитното правоотношение с Потребителя и да обяви всичките си вземания по предоставения Кредит, в това число изтекли и непогасени вноски, остатъчна главница, остатъчни Лихви, лихвите за забава, такси и комисиони за предсрочно изискуеми в пълен размер при следните хипотези:
a) При допуснато просрочие и/или неплащане на две последователни погасителни вноски по Кредита (главница и лихви), при условие че допуснатите нарушения и/или неизпълнения не бъдат отстранени, просрочените вноски не бъдат погасени в двуседмичен срок, считано от датата на осъществяване на нарушението/падежа на погасителната вноска и след изпращане до електронната поща на Потребителя на уведомление от УКФ за посоченото неизпълнение;
б) Някои данни, потвърждения, декларации, удостоверения и или други документи, предоставени от Потребителя и/или Поръчителя във връзка със сключването и изпълнението на Договора за кредит, се окажат неистински и/или невалидни към всеки един момент от действието на Договора;
в) При смърт на Потребителя, както и при поставянето му под пълно или ограничено запрещение, в който случай Поръчителят остава солидарно задължен с наследниците; г) Започване на действия по принудително изпълнение по отношение на Потребителя;
(3) В срок от 15 дни от получаване на известието за предсрочна изискуемост на Кредитите съгласно чл.13 (2) от настоящото, Потребителят и Поръчителят трябва да изплатят на УКФ дължимите суми, в т.ч. по главницата, лихвите и всички допълнителни разходи. В случай на неплащане в горепосочения 15-дневен срок, Потребителят следва да заплати обезщетение в размер на годишната законна лихва, разделена на 360 дни за всеки ден на забава, изчислена върху цялата дължима главница считано от датата на получаване на известието за предсрочна изискуемост. Начисляването на обезщетението по предходното изречение не изключва заплащането на договорената лихва, която се дължи и начислява ежедневно върху цялата дължима главница за всеки ден забава. Потребителят ще бъде задължен с евентуалните разходи за връщане на кредита с помощта на трети лица, подпомагащи дейността на УКФ.
(4) При неизпълнение на задълженията на Потребителя по чл. 13 (3) в указания срок, УКФ може да пристъпи към принудителното събиране на всички свои вземания в пълен размер, ведно с лихвите, таксите, комисионите, разноските, неустойките, по реда установен в Гражданския процесуален кодекс.
(5) Договорът за кредит се прекратява, ако Потребителят упражни правото си на отказ от Договора, посочено в чл. 4, ал. 3 от настоящите Общи условия.
(6) УКФ може по всяко време да прехвърли правата си по Договора за кредит на трети лица или част от него, заедно с дължими лихви, такси, комисиони и други разноски, като уведоми Потребителя писмено за това, в съответствие със закона. В случай, че Потребителят е посочил свой e-mail в Договора за кредит, УКФ може да го уведоми за прехвърлянето на правата си по същия чрез уведомление до този e-mail.
(7) С подписване на Договора за кредит Потребителят и Поръчителят дават изричното си съгласие УКФ да прехвърля правата си по Договора за кредит на трети лица.

Чл. 14. Влизане в сила на Договора.

Договорът за кредит влиза в сила след неговото подписване от страните. Всяка страница от настоящите Общи условия се подписва от всяка от страните с обикновен електроен подпис. Потвърждавам, че съм получил екземпляр на Общи условия и преддоговорна информация по ЗПК. С полагането на подписа ми чрез активиране на изпратения от УКФ линк за активация декларирам, че: Прочетох, разбрах и безусловно приемам написаното на всяка една от страниците на Договора, в това число Общите условия и Погасителния план, които представляват неразделна част от него. Всички декларирани от мен лични данни и данните за всички свързани лица, и за покупката, за която е отпуснат кредита, са изцяло пълни, верни и точни. Давам изричното си съгласие във връзка с описаната в Общите условия обработка (включително разкриване на трети лица и използване) на личните ми данни от УКФ.

(Подписано при активация на електронен линк)

Този Договор за кредит се подписва в електронна форма, чрез организираната от УКФ система за предоставяне на потребителски кредити от разстояние. Договорът се счита подписан от УКФ на отбелязаната в същия дата на изпращането му от УКФ до електронната поща на Потребителя. Договорът се подписва от Потребителя чрез активиране на изпратения от УКФ заедно с този Договор електронен линк за активация.

 

Откри ли информацията, от която имаше нужда?